Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

28.11

06:45

Leo

09:30

Ben

10:40

Yuno

17:40

Martin

17:40

Yuno

18:50

Zino

Thứ Ba

29.11

06:45

Yuno

09:30

Vian

10:40

Top

15:00

Phoebe

17:40

Bin

17:40

Martin

18:50

Yuno

Thứ Tư

30.11

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Kate

16:30

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Eddie

17:40

Tracy

Thứ Năm

01.12

06:45

Yuno

09:30

Jason

15:00

Yuno

17:40

Logan

17:40

Jason

18:50

Jason

Thứ Sáu

02.12

06:30

Vian

09:30

Carlyn

10:40

Jason

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Kate

18:10

Yuno

Thứ Bảy

03.12

09:30

Leo

09:30

Ben

16:20

Yuno

17:30

Ken

Chủ Nhật

04.12

09:30

Cody

16:20

Brian

17:30

Brian

GX ONLINE

Thứ Hai

28.11

Thứ Ba

29.11

Thứ Tư

30.11

Thứ Năm

01.12

Thứ Sáu

02.12

Thứ Bảy

03.12

Chủ Nhật

04.12

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 12

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

28.11

06:30

Raj

09:00

Raj

10:15

Vinoth

16:00

Harry

17:30

Harry

Thứ Ba

29.11

06:30

Sanat

09:00

Sanat

10:15

Sanat

17:30

Vinoth

18:40

Vinoth

Thứ Tư

30.11

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:15

Rahul Singh

16:00

Raj

17:30

Raj

Thứ Năm

01.12

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:15

Subhash

17:30

Deepak Toppo

18:40

Deepak Toppo

Thứ Sáu

02.12

06:30

Subhash

09:00

Subhash

10:15

Subhash

16:00

Rohit Kumar

17:30

Rohit Kumar

Thứ Bảy

03.12

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

CHAUDHARY

17:30

CHAUDHARY

Chủ Nhật

04.12

07:30

HANNU

09:00

HANNU

16:00

Arun

17:30

Arun

YOGA ONLINE

Thứ Hai

28.11

Thứ Ba

29.11

Thứ Tư

30.11

Thứ Năm

01.12

Thứ Sáu

02.12

Thứ Bảy

03.12

Chủ Nhật

04.12

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 12